M och KD: Hälso- och sjukvården klarar inte ekonomin!

– En ansvarstagande regionledning kan inte fortsätta att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns. Eller ser inte den nuvarande politiska ledningen någon lösning på problemet och har som strategi att det växande underskottet tar vi efter valet.

Det säger de båda regionråden i opposition, Malin Gabrielsson, Kristdemokraterna och Tomas Högström, Moderaterna och undrar om lösningen blir skattehöjning.

De båda pekar på att det år efter år presenteras en budget för hälso- och sjukvårdsförvaltningen som på papperet är i balans, men att några månader senare visar prognoserna att förvaltningen drar över budgetramen med 100-tals miljoner. Moderaterna och Kristdemokraterna har vid flera tillfällen lyft frågan att budgetarbetet behöver ses över.

– Budgeten är regionens största och mest betydelsefulla styrdokument. Där redovisas ramnivåer, prioriteringar och mål för hur regionens verksamheter ska styras. Om ett så pass avgörande dokument inte är korrekt så har regionen stora problem, säger Tomas Högström.

De hänvisar till att det i det första delårsbokslutet för 2021 redovisades ett prognostiserat underskott för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på 550 miljoner kronor med kommentarer som kan tolkas som att förvaltningen tar ansvar för 40.

Resterande del, 510 miljoner, är någon annans ansvar. Vems ansvaret är redovisas inte. I andra delårsbokslut, 2021 (september) redovisas underskottet till 410 miljoner kronor, påpekar de båda regionråden.

– Vi att utvecklingen går att påverka och att en ansvarstagande regionledning måste agera. Vi har vid åtskilliga tillfällen lagt skarpa förslag i syfte att stärka verksamhetens möjligheter att nå en budget i balans, säger Malin Gabrielsson.

M och KD föreslår därför att en genomlysning görs som ska omfatta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Arbetet ska ligga till grund för budgetarbetet, budget 2023. Det ska innefatta bland annat:

  • Är budgetramen korrekt?
  • Vilka åtgärder är möjliga?
  • Minskade administrativa kostnader
  • En mer kostnadseffektiv vård
  • Fokus på vårdköer
  • En förbättrad arbetsmiljö

– Vi ser problemen nu och är beredda att lösa dem, påpekar Högström och Gabrielsson.

%d bloggare gillar detta: