Länsstyrelsen gick emot polis och kommun och behöll 100 i olycksdrabbade korsningen

Både polisen och Fagersta kommun ville ha en sänkning från 100 till 70 förbi den olycksdrabbade korsningen Riksväg 68/69 – Söderbärkevägen. Men Länsstyrelsen och Trafikverket ansåg att det inte fanns skäl nog till det.

Länstyrelsen hade för ett par år sedan fått in flera synpunker på att 100 kilometer i timmen är alldeles för hög fart över korsningen. Och att den borde sänkas till 70.
Länsstyrelsen begärde in yttranden från Trafikverket, Polismyndigheten och Fagersta kommun.

Fagersta svarade inte inom rätt tid trots påminnelse från Länsstyrelsen. Men sa flera månader efter sista svarsdatum att man ser det som angeläget att ändra hastighetsbestämmelserna förbi korsningen.

Polisen svarade att en hastighetsnedsättning är befogad då det inträffat flera trafikolyckor i korsningen på grund av skymd sikt och att det tidigare varit 70 över korsningen.
Det som avgjorde var Trafikverkets åsikt att det inte föreligger några skäl till att sätta ned hastigheten till 70 där.

”Vägen är en del av det funktionellt prioriterade vägnätet vilket innebär att vägen har stor betydelse för pendlingstrafik och näringslivets transporter. Trafikverket mätte siktsträckor på vägavsnittet under år 2016 och dessa uppfyller siktkraven på 200-260 meter för vägar med högsta tillåtna hastighet 100 km/tim enligt Vägar och gators utformning”, sa Trafikverket i ett svar till en av dem som begärt att farten skulle sättas ned.Trafikverket ansåg att det inte finns några förhållanden utmed vägsträckan som är dolda eller som kan missbedömas varvid det saknas skäl att sätta ned hastigheten till 70 km/tim.
Länsstyrelsen valde då att avsluta utredningen om hastigheten på riksvägen utan åtgärd.

”Så som framhålls av Trafikverket ingår riksväg 68 i det funktionellt prioriterade vägnätet där anspråket på framkomlighet är högt. Länsstyrelsen anser att det inte framkommit tillräckliga skäl till att nu utfärda en trafikföreskrift om sänkt hastighet.”

Länsstyrelsen har förståelse för att boende och andra intill en riksväg, som ofta trafikerar anslutningen till riksvägen, upplever att bilister kör för fort eller inte anpassar sin hastighet efter förhållandena på platsen och att de boende därför gärna ser en sänkning av hastigheten.

”Det är emellertid viktigt att frågor om hastighet hanteras på det sätt som lagstiftningen säger. Trafikförordningen säger att den som kör bil ska anpassa sin hastighet till förhållandena, bland annat förekomsten av korsande trafik”, säger Länsstyrelsen.

%d bloggare gillar detta: