Fagerstas föreningar kan få bidrag för insatser som förbättrar jämlikheten

Fagersta kommun utvecklar sitt arbete med att skapa mer jämställdhet och jämlikhet. Nu finns pengar att söka för föreningar som vill göra särskilda insatser på området.

Kommunfullmäktige har inrättat en gemensam jämlikhetsfond som består av särskilt avsatta pengar till föreningar i Fagersta. Syftet är att uppmuntra och underlätta för framtida förändringsarbete inom jämställdhet och jämlikhet.

Bidragen gäller riktade insatser som leder till att förbättra jämlikheten i Fagersta och som bland annat utgår från de nationella jämställdhetspolitiska delmålen samt diskrimineringsgrunderna.

Bidrag kan sökas löpande under året. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall, efter yttrande från kommunens utvecklare med inriktning folkhälsa och jämlikhet, Annika Hedberg Roth. Kommunens social hållbarhetsstrateg stöttar intresserade föreningar genom arbetet från idé till slutrapport.

De nationella jämställdhetspolitiska delmålen är följande:

Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete, jämställd hälsa, mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Diskrimineringsgrunderna är:

Kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

%d bloggare gillar detta: