Därför sa M nej till primärvårdsprogrammet

INSÄNDARE

En stor del av alla västmanlänningar har kontakt med sin vårdcentral under ett år, det rör sig om allt från personer med psykisk ohälsa till personer med skador, krämpor och sjukdomar som livet för med sig.

Västmanlänningen förväntar sig en god och tillgänglig primärvård med hög kvalité. I många fall levereras det, i andra fall inte. Förtroendet för vårdcentralerna i Västmanland ligger tyvärr lägre än rikssnittet och 13 av våra 28 vårdcentraler når inte upp till vårdgarantins krav på medicinsk bedömning inom 3 dagar.

Det finns problem och utmaningar att hantera inom vår primärvård. Ett arbete inleddes därför under 2020 som syftade till att revidera primärvårdsprogrammet som styr såväl privata som offentliga vårdcentraler. Inför regionfullmäktige i juni presenterade Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet därför sitt förslag till nytt primärvårdsprogram. Tyvärr konstaterade vi Moderater att förslaget i alldeles för stor utsträckning landat fel i både slutsatser och förslag vilket resulterade i att förslaget återremitterades under regionfullmäktige.  

Trots att nära hälften av våra vårdcentraler inte når upp till vårdgarantins mål gick S, C, L fram med ett förslag där besöksersättningen till läkare och sjuksköterskor tas bort. En slopad besöksersättning riskerar att leda till en lägre tillgänglighet till vårdcentralerna och att fler får vänta i en vårdkö. Det kan vi inte stödja. 

S-styret föreslog även en utökad ”utanför Västeråsersättning” till vårdcentralerna som finns utanför Västerås där dessa skulle få mer pengar enbart utifrån var de är geografiskt placerade. Det är ett slarvigt sätt att kompensera för de utmaningar som finns i mindre kommuner. Ett mer robust och säkert system måste tas fram för att garantera en god och tillgänglig primärvård i hela Västmanland. 

Den digitala omställningen får genomslag i hela samhället, så också i primärvården. Kostnaderna för de besök som sker hos nätläkarna är idag fördelade mellan vårdcentralerna och regionen centralt. Det är rimligt att regionen centralt tar en stor del av den kostnaden.

Men S-styret ville dock slopa detta och att kostnader enbart skulle belasta regionen centralt, konsekvensen av detta skulle vara att vårdcentralerna helt slipper kostnadsansvar oberoende av hur många av deras patienter som besöker nätläkarna, vilket skulle kraftigt begränsa den digitala omställningen på vårdcentralerna samtidigt som det skulle innebära att det saknas incitament att jobba för en bättre fysisk och digital tillgänglighet lokalt. Det är inget vi kan ställa oss bakom.

Vi ser också att lagen om valfrihet finns till för att jag som patient ska kunna välja den vårdcentral som passar mig bäst, det förutsätter att vi tillåter skillnader och specialiseringar vilket skulle kunna ske genom till exempel tilläggsuppdrag där vårdcentralerna har möjlighet att inrikta sig och på det sättet utveckla vår primärvård. Ett exempel på det är äldrevårdsmottagningar som finns på många andra ställen i landet.

Vi Moderater har under hela processen med revidering löpande gett vår syn på de förändringar som minoritetsstyret planerat att gå fram med och även lagt egna förslag för att förbättra vår primärvård. En viktig princip för Moderaterna är konkurrensneutralitet mellan de offentliga och privata vårdcentralerna, så är inte fallet idag då de offentliga vårdcentralerna i flera fall gynnas. Lika villkor ska gälla, oavsett om det är en offentlig eller privat vårdcentral.

En ytterligare brist som behöver åtgärdas är att det i princip är omöjligt att etablera nya vårdcentraler i Västmanland. Vårt primärvårdssystem kan inte fortsätta vara ett slutet system där de som är inne är inne och de som är ute stannar ute. 2040 räknar SCB med att Västmanlands befolkning är runt 300 000 invånare, det kommer kräva fler vårdcentraler. Etableringsersättningar måste skapas och vår ersättningsmodell måste möjliggöra nyetableringar.

Vi ser fram emot att arbetet med ett nytt primärvårdsprogram tar en omstart där de bra delarna behålls och de sämre delarna avfärdas. Vi moderater kommer aldrig ställa oss bakom ett förslag som riskerar att leda till en sämre primärvård med lägre tillgänglighet för västmanlänningarna. 

Mikael Andersson Elfgren
Oppositionsråd (M)
Håkan Freijd
Maria Dellham
Regionfullmäktigeledamöter (M)

%d bloggare gillar detta: