Det blir riktigt fint på gågatan – en del i att få centrum mer attraktivt

Uppfräschningen av Fagersta centrum är ingen modenyck av dagens politiker. Under många år har det planerats för en trevligare centrummiljö för att få bättre fart på handeln och utelivet. Och snart är en viktig del klar.

Miljö- och byggexpertisen i Avesta som under många år arbetat med att utreda Fagersta centrum har utarbetat planen som fullmäktige antog för fyra år sedan, där man konstaterar att Fagersta centrum upplevs ha en låg dragningskraft och att den ekonomiska bärigheten för verksamheter är låg.

”Bidragande orsaker kan vara otydlig centrumkaraktär, tidigare befolknings- minskning, svaga incitament att investera i den fysiska miljön och svårigheter att hitta bärkraftiga samarbetsformer mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare”, står det i planen.

”Att förbättring sker är viktigt för att vända en negativ utvecklingstrend, stärka underlaget för ekonomisk stabilitet och förbättra livsmiljön för invånarna. Det finns en stor längtan hos de som bor och verkar i staden, efter ett mer dynamiskt och ändamålsenligt centrum. Alla, från kommunen som organisation till handlare, fastighetsägare och den enskilde invånaren, har att vinna på ett levande centrum, och alla behöver samverka för att nå dit”, påpekas det.

Kommunen lovar i översiktsplanen att aktivt arbeta med insatser som bidrar till att öka stadslivet i centrum, till exempel genom satsningar på den fysiska miljön och genom att verka för förbättrade förutsättningar för verksamheter. Åtgärder som bidrar till utvecklingen av Fagersta centrum ska ha hög prioritet i den ekonomiska och fysiska planeringen, heter det.

Och där är området vid Västmannnsvägen en viktig del. Arbetet har pågått under lång tid men nu börjar det synas tydligt hur det kommer att bli. Området som ska bli gåfartsgata mellan Järntorget och Vilhelminaparken är snart klart med stenplattor och det blir en bred stenklädd trottoar ned mot Stationsvägen som kan användas för uteservering. Hela vägen enkelriktas med gångfart för bilarna över gångområdet.

För att göra området ännu finare har man planterat körsbärsträd som kommer att blomma vackert nästa försommar.

%d