Biranvand kräver grundlig genomgång om Fagersta ska köpa Kolarbyhusen

Även fast oppositionen stoppade affären med att köpa de 650 lägenheterna i Kolarbyn är loppet inte helt kört för de i S som ändå vill förverkliga det. Nu kräver Shiro Biranvand, V, att det görs en grundlig utredning om husens skick om Fagersta kommun vill vara spekulant.

Oppositionen i Fagersta imponerades inte alls över den information som kommunen redan betalat 350 000 kronor för att få av en mäklarkonsult. Meningen var att det dagen efter fullmäktigemötet skulle göras stickprov på utvalda lägenheter för att fastställa slutpriset. Något som kritiserades hårt eftersom bostäderna är i så varierande skick.

Nu går erbjudandet ut på öppna marknaden och om ingen villa ha dem kan Fagersta kommun bli aktuell igen som ny ägare, troligtvis till en betydligt lägre summa.
För att den ska vara rimlig begär nu Shiro Biranvand att följande utreds i fall det kvarstår tankar om köp av fastigheterna:

1-Analys om befolkningsunderlaget i Fagersta nu, om 10 år, 20 år samt behov av bostäder framöver.
2-Total kostnad, inklusive konsutlkonstnader, eventuella kostnader för felaktigheter enligt besiktning, samt konsekvensen för Fagerstas ekonomi.
3-Byggteknisk undersökning med utökad besiktning på grund av fastigheternas ålder, med besiktningsprotokoll med presentation rum för rum gällande vad som har upptäckts. Protokollen ska innehålla beskrivningar, fotografier och gradering av brister och risk för skador.

Samt besiktning av följande:

Elinstallationer
Värmeanläggningen
Vatten- och spillvattenledningar
Sanitetsporslin
Maskinell utrustning
Ventilation
Rökgångar och eldstäder
Provtryckning av skorstenen
Radonmätning
Fuktmätning i lägenheternas kök och våtrum samt samtliga källarutrymmen
Kontroll av eventuellt oljetank
Eldstäder
Hushållsmaskiner
Vattenkvalité
Altan/balkong
Tomt
Tak
Skorsten
Servisledningar vatten, spillvatten och ev dagvatten på fastigheten (om de är utbytta sedan huset byggdes)
Grunddränering
Avlopp och vattenledningar på gatan utanför husen
Utlåtande från skadedjursbekämpare
Material med brandrisk
Kostnader för besiktning
Kostnadsförslag för att åtgärda fel i husen
Säljarbesiktningar som är grunden för säljarens dolda fel
Uppreglade golv och utreglade väggar

Utifrån besiktningar och/eller kunskap om byggnaderna på annat sätt ska utredningen visa
1. Sammanställning av säljarens lämnade upplysningar och handlingar.
2. Kostnadsuppskattning för att åtgärda upptäckta skador.
3. Kostnadsuppskattning för att åtgärda fel och brister.

4. I vilka hus har samtliga trapphus genomgått stambyte jämte byte av vatten- och spillvattenledningarna i lägenheterna.
5. Hur många lägenheter som har fått helt ny köksinredning efter det byggdes.
6. Hur många lägenheter har fått nya ytskikt i våtrummet/n de senaste 10 respektive 20 åren.
7. Hur många lägenheter har kompletterats med jordledning så att alla uttag är jordade.
8. Vilka hus som har fått nya servisledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.


9. Vilka hus som har fått ny takbeläggning de senaste 10 respektive 20 åren.
10. Vilka hus som har fått ny grunddränering och i de fall det finns källare nytt tätskikt mot yttervägg under markytan.
11. Redovisning av de radonmätningar som gjorts och resultatet av dessa.
12. Kostnadsuppskattning totalt för att åtgärda eftersatt underhåll.
13. Uppskattning av total utgift för planerat underhåll de närmaste tio åren.

%d