Socialdemokraterna – ett populistiskt parti som inte kan prioritera?

Socialdemokraternas löften om att man satsar på barn och unga är bara tomma populistiska pamfletter. Trots att man har makten i kommunen gör man inget för att stoppa det ökande narkotikamissbruket bland ungdomarna i Norberg.

Det borde rimligen vara lätt för både parti och kommunalråd att beordra förvaltningen att prioritera det förbyggande arbetet mot alkohol och narkotikamissbruk hos våra ungdomar.  

Knarket och den kriminalitet som följer av detta förefaller alltmer utgöra vardagen för våra ungdomar i Norberg. Ungdomar misshandlas och avlider på grund av ett missbruk som bara ökar. Myndigheterna har noll koll och inte ens en plan för hur man skall få bukt med problemet.

Demokraterna uppmärksammade det styrande partiet om detta redan i december 2019. Vi upptäckte att Norbergs kommun saknade både mål och strategi för hur vi skall motverka alkohol- och narkotikamissbruket bland våra ungdomar i Norberg. Vi författade givetvis ett förslag på ett slagkraftigt program som efter 9 månaders seg beredning antogs av kommunens högsta beslutande organ. Budskapet och uppdraget var tydligt och ett budskap att Norbergs kommun skall vara fritt från narkotika. Efter det är det tyst…

Orsaken till vårt engagemang var att en pojke, januari 2020 avled till följd av faktorer som kan kopplas till drogmissbruk. Eftersom men tidigare förhindrat alla offensiva försök till att jobba med frågan så ställde vi  kommunstyrelsen mot väggen. Frågan var ”…hur länge kommunstyrelsen skall förhålla sig passiv samtidigt som ungdomar avlider som en konsekvens av drogmissbruk…” 

Trots att kommunen har en lagstadgad skyldighet att aktivt förebygga missbruk bland våra ungdomar så förblev det fortfarande tyst. Man kan bli frustrerad över kommunens långsamma handläggning men nu kände vi att måttet var rågat. Missnöjda med den långsamma handläggningen lämnade vi i mars 2020 in en ny motion där vi föreslog att kommunen skulle inleda ett förebyggande och uppsökande arbete mot alkohol- och narkotikamissbruk bland ungdomar och vuxna i Norberg. Efter sedvanlig beredning antog ett enigt fullmäktige förslaget och därefter är det fortfarande tyst.

För en månad sedan fick vi i det sociala utskottet information av den nya socialchefen att ledningskontoret ännu inte påbörjat någon arbete eller utredning som kan utmynna i ett narkotikapolitiskt program eller att ett projekt startas för att offensivt förebygga narkotikamissbruket bland unga i kommunen.

Känslan av att socialdemokraternas ord och satsningar bara är tomma ord som enbart är ägnat att vinna väljare är märkbar. Som maktbärande parti där man har makt att bestämma över vad kommunen skall prioritera känns det konstigt att man inte prioriterar uppgifter som vi är skyldiga att genomföra.

Istället avsätter man 750 000 per år för att starta en fritidsbank. För den kostnaden skulle vi istället kunna ha 1,5 uppsökare på socialtjänsten som jobbar ute för att både kartlägga som att förebygga missbruk.

Det är oförsvarligt att en sådan viktig fråga som ungdomars trygghet hanteras så styvmoderligt. Socialdemokraternas ord förfaller både falska och tomma. Skall vi tillåta att fler ungdomar faller offer för drogmissbrukets följder innan ansvariga politiker och tjänstepersoner förstår hur viktig frågan är. 

Christer Filipsson

Peter Vidberg

Anna Lindgren

Lennart Skansfors

Anders Brunnberg

Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: